השכרה – דירה/עסק/מבנה תעשייה

שכירות – יש למלא את הטופס המצוי בתא "שכירות" במלואו.

לצרף לטופס צילום

חוזה שכירות מ – 12 חודשים ומעלה.

צילום ת.ז. של השוכר.

לחברות בלבד צילום ח.פ./ח.צ. של החברה.

חוזה לתקופה קצרה מ – 12 חודשים לא יטופל וזאת בהתאם לסעיף 326 לפקודות העיריות.

הודעת בדבר החזרת נכס לבעלים – בסוף תקופת השכירות חובה על המחזיק ו/או הבעלים לשלוח הודעה בכתב לעירייה בדבר הפסקת השכירות וזאת בהתאם לסעיף 325 לפקודות העיריות.

שים לב: שוכר ו/או מחזיק בנכס אשר לא העביר הודעה בכתב כאמור לעיל ימשיך להיות מחויב בארנונה כללית על הנכס עד למועד הודעה בכתב לאגף הגבייה.