ארנונה

חיוב ארנונה: בהתאם להוראות חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג – 1992 ובהתאם לתיקונים ולעדכונים שנוספו עד כה.

חובות ישנים – החשבון השנתי/תקופתי אינו כולל חובות משנים קודמות (אלא אם מופיע פירוט החוב במעטפית לידיעה). בירורים ותשלומים ניתנים לביצוע גם בטלפון, כמפורסם.

רכישת בעלות או חזקה – אדם שהינו בעליו או מחזיקו של נכס שמשתלמת עליו ארנונה, חייב בתשלום ארנונה מיד לאחר שנעשה בעלים או מחזיק של הנכס.

בנין שנהרס או ניזוק – נהרס בניין שמשתלמת עליו ארנונה לפי הוראות הפקודה, או שניזוק במידה שאי אפשר לשבת בו, ואין יושבים בו, ימסור מחזיק הבניין למועצה הודעה בכתב ועם מסירת ההודעה, ולאחר בדיקה ואישור המועצה לא יהיה חייב בארנונה (לבניין שניזוק, הזיכוי יבוצע בסוף שנת הכספים).