נוהל ״יישום חוק חופש המידע במועצה״


רקע

חוק חופש המידע מנחה את המועצה המקומית למסור לכל אזרח/תושב במדינה, מידע המצוי ברשותה, בסייגים המצוינים בחוק חופש המידע ובתקנותיו.
בתמורה לקבלת המידע יחויב המבקש בתשלום אגרה.

הגדרה

"מידע" - כל מידע המצוי במועצה המקומית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב.

מטרה

מטרת הנוהל לקבוע כללים והנחיות לטיפול בבקשות למסירת מידע .

אחריות

הממונה על מסירת מידע במועצה אחראי ליישום הוראות החוק ותקנות חופש המידע.

בקשה לקבלת מידע

בקשה לקבלת מידע תוגש ע"ג טופס חופש המידע הנמצא אצל הממונה
הודעה אודות החלטה הנוגעת לטיפול בבקשה תימסר למבקש תוך 30 יום מיום קבלת החלטה להיענות לבקשה.

מידע שניתן למסרו יישלח או יוצג לעיון בפני המבקש תוך 15 יום מיום קבלת הבקשה, בכפוף לתשלום אגרות.

טיפול בבקשה למידע

הממונה על מסירת מידע במועצה המקומית יבחן כל בקשה ויברר אם המידע המבוקש ניתן למסירה:

אם הבקשה נוגעת למידע הקשור במבקש עצמו - ימסור המידע ללא גביית תשלום אגרה.
אם הבקשה נוגעת למידע המפורט ב״טבלת נימוקי הדחייה״ - ימסור למבקש תשובה מנומקת על דחיית הטיפול בבקשה.
אם הבקשה נוגעת למידע המפורט בסעיף 9(ב) לחוק, שהינו מידע שהמועצה המקומית אינה חייבת למסור -
יפנה את הבקשה לחו"ד היועצת המשפטית של המועצה המקומית, והממונה יפעל בהתאם להנחיותיה.
אם הבקשה נוגעת למידע המצוי ברשות המועצה המקומית וניתן למסרו - יברר הממונה על מסירת המידע עלות האגרה(ות), לו"ז ואופן קבלת המידע, כולו או חלקו, עם הגורמים הנוגעים בו במועצה המקומית.

מידע שניתן למסרו

הממונה על מסירת מידע:

יחשב את עלות הטיפול בבקשה, לפי מפתח של שעות עבודה, אגרת הפקה ודמי משלוח.
יודיע למבקש על ההחלטה בבקשתו ויזמינו לחתום על התחייבות לשלם את עלות הטיפול בבקשה.
המידע יישלח או יועמד לעיון בפני המבקש רק לאחר הצגת קבלה המעידה על תשלום האגרה.
 

בברכה
אמיר פישמן
ממונה על חופש המידע
מועצה מקומית גדרה