פרסום בדבר זכות הציבור להגיש בקשה להקצאת קרקע

מועצה מקומית גדרה

בקשה להקצאת קרקע – למגן דוד אדום לישראל

פרסום בדבר זכות הציבור להגיש בקשה להקצאת קרקע - פרסום ראשון
בהתאם ל”נוהל הקצאת קרקע ומבנים” של משרד הפנים, מועצה מקומית גדרה מביאה בזאת לידיעת הציבור כדלקמן:

א. במועצה מקומית גדרה התקבלה פניה מאת מגן דוד אדום לישראל להקצאת קרקע אשר ברחוב בן גוריון הידועה כחלק
מחלקה 377 בגוש 4585 , בשטח של כ- 500 מ”ר קרקע למטרת בניית תחנת שרות.

ב. השימוש המבוקש תואם את התב”ע שבתוקף שמספרה זמ/במ/ 576

ג. מובא בזאת לידיעת הציבור כי ניתן להגיש בקשה להקצאת הקרקע הנ”ל כמפורט בתב”ע.

א ת הבקשות להקצאת הקרקע יש להגיש ידנית, תוך 60 ימים ממועד פרסום זה למחלקת הנדסה, גב’ מרב לרר,

במועצה מקומית גדרה, רח’ ירוחם 1, גדרה. טלפון: 08-8595422 פקס: 08-8597914 . 

לפרטים נוספים...