מועצה מקומית גדרה

הזמנה לישיבת מועצה

19/12/2022
הזמנה לישיבת מועצה

יד'  כסלו  תשפ"ג

8   דצמבר   2022

לכבוד

מר/ת_____________

חבר/ת מועצה

גדרה

 

א.ג.נ.,

הנדון: הזמנה לישיבת מועצה שלא מן המניין  מס' 483

 

הריני מתכבד להזמינך לישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 483,  אשר תתקיים אי"ה

ביום שני כה' בכסלו 19/12/22  בשעה 18:00 בחדר ישיבות של המועצה המקומית גדרה ברחוב פינס 4, גדרה.

סדר היום:

 

=        הדלקת נר שני של חנוכה.

 

סעיף 1      אישור המלצת ועדת תמיכות לתנועות וארגוני נוער לשנת 2022.

                 מצ"ב – פרוטוקול ועדת תמיכות מתאריך 06.12.2022.

                                                                                      בכבוד רב

                                                                                      ליאור מדהלה

                                                                                      מנכ"ל המועצה

 

העתק:

יואל גמליאל – ראש המועצה.