מועצה מקומית גדרה

סדר יום ישיבת מועצה

18/08/2020
סדר יום ישיבת מועצה

סדר יום ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 465 

תתקיים בספרייה, 2.9 בשעה 18:00הצהרת אמונים של חבר המועצה אבי דנקו.

הצהרת אמונים של חבר המועצה מורן דהרי.

      תשובה לשאילתא שהתקבלה בתאריך 06/07/2020 ע"י חבר המועצה סהר פינטו.


הצעות לסדר:

הצעה לסדר מתאריך 07/05/2020 שהוגש ע"י חבר המועצה תומר
             אהרון.

            מצ"ב – הצעה לסדר.


הצעה לסדר מתאריך 25/05/2020 שהוגש ע"י חבר המועצה סהר
             פינטו

הצעה לסדר מתאריך 10/06/2020 שהוגש ע"י חבר המועצה סהר 
            פינטו.
            


הצעה לסדר מתאריך 06/07/2020 שהוגש ע"י חבר המועצה תומר אהרון.סדר היום:

סעיף 1            אישור הגב' הילה בן-דוד כעוזרת ראש המועצה בשכר של 45% 
משכר מנכ"ל עפ"י צו המועצות המקומיות נוהל קבלת עובדים וחוזר
משרד האוצר בעניין.


סעיף 2            אישור מר רז הרפז ת.ז. 23700826 כחבר דירקטוריון "מרכז אופק" 
            (במקום אורי בן-מרדכי).


סעיף 3            אישור תשלום לחברי ועדת ערר עפ"י חוזר מנכ"ל 5/2012
        
            

סעיף 4            אישור מליאת המועצה לתכנית להצרחת שטחים וכמגישת התכנית
             עבור קן לתנועת נוער בגוש 80051 חלקה 46 ו-57.


סעיף 5            אישור הקצאת קרקע עבור עמותת בית כנסת זכאי ברחוב ראובן גוש 
            4660 ח"ח 80.סעיף 6            אישור מליאת המועצה להצטרף למכרז שיתופי לשכירות רכבים.


סעיף 7            אישור לתבחינים בעמותות ספורט ותנועות נוער.סעיף 8            הגדלת תב"ר 902 הנגשת כיתות לליקויי שמיעה + מזגן לבתי ספר
            בסך 300,000 ₪.

            תקציב קיים:  1,420,000 ₪.

            מקורות מימון:      קרנות הרשות:            550,000    ₪ 
                              משרה"ח:                  870,000    ₪
                              סה"כ:                        1,420,000 ₪ 

            תקציב מבוקש:  1,720,000 ₪.

מקורות מימון:      קרנות הרשות:            850,000    ₪ 
                              משרה"ח:                  870,000    ₪
                              סה"כ:                        1,720,000 ₪


סעיף 9            הגדלת תב"ר 1024 תמרור וסימון ברחבי הישוב בסך 300,000 ₪.

            תקציב קיים:  1,633,692 ₪.

            מקורות מימון:      קרנות הרשות:            1,406,739 ₪ 
                              משרד התחבורה:            226,953    ₪ 
                              סה"כ:                        1,633,692 ₪ 

            תקציב מבוקש:  1,933,692 ₪.

מקורות מימון:      קרנות הרשות:            1,706,739 ₪ 
                              משרד התחבורה:            226,953    ₪ 
                              סה"כ:                        1,933,692 ₪ 

          


סעיף 10      הגדלת תב"ר 1113 תכנון וביצוע הרחבת רחוב פינס מבן גוריון ועד 
            רבין כולל כיכר חדשה בצבי ארקין בסך 200,000 ₪.

            תקציב קיים:  350,000 ₪.

            מקורות מימון:      קרנות הרשות:            70,000   ₪ 
                              משרד התחבורה:            280,000 ₪ 
                              סה"כ:                        350,000 ₪ 

            תקציב מבוקש:      550,000 ₪.

מקורות מימון:      קרנות הרשות:            130,000 ₪ 
                              משרד התחבורה:            420,000 ₪ 
                              סה"כ:                        550,000 ₪ 
סעיף 11      הגדלת תב"ר 1172 הקמת מבנה רב תכליתי לשימוש הקהילה 
            לרבות חוגים בסך 100,000 ₪.

            תקציב קיים:  3,000,000 ₪.

            מקורות מימון:      משרד הבינוי והשיכון:      3,000,000 ₪  
                               
            תקציב מבוקש:  3,100,000 ₪.

מקורות מימון:      קרנות הרשות:            100,000    ₪ 
                              משרד הבינוי והשיכון:      3,000,000 ₪ 
                              סה"כ:                        3,100,000 ₪ סעיף 12      הגדלה ושינוי מקורות מימון תב"ר 1243 מערכות סולאריות 
            פוטוולטאיות שלב א' ושלב ב' בסך 5,348,440 ₪.

            תקציב קיים:  2,090,000 ₪.

            מקורות מימון:      קרנות הרשות:            290,000    ₪ 
                              אשראי בנקאי:            1,500,000 ₪ 
                              מפעל הפיס - הלוואה:      300,000    ₪ 
                              סה"כ:                        2,090,000 ₪ 

            תקציב מבוקש:  7,438,440 ₪.

מקורות מימון:      אשראי בנקאי:            5,219,727 ₪ 
                              מפעל הפיס:                  2,218,713 ₪ 
                              סה"כ:                        7,438,440 ₪סעיף 13      הגדלת תב"ר 1251 שיפוץ מוסדות חינוך וציבור בסך 1,000,000 ₪.

            תקציב קיים:  2,000,000 ₪.

            מקורות מימון:      קרנות הרשות:            2,000,000 ₪ 

            תקציב מבוקש: 3,000,000 ₪.

            מקורות מימון:      קרנות הרשות:            3,000,000 ₪ 
            

סעיף 14      אישור תב"ר 1282 פעילות בטיחות וגהות באמצעות אגף תפעול
            בסך 203,800 ₪.

            תקציב מבוקש:  203,800 ₪.

            מקורות מימון:      קרנות הרשות:            203,800 ₪ סעיף 15      אישור תב"ר 1238 שיפוץ משרדים בסך 110,000 ₪.

            תקציב מבוקש: 110,000 ₪.

            מקורות מימון:      קרנות הרשות:            110,000 ₪סעיף 16      אישור תב"ר 1283 שיפוץ פנימי למבנה ברח' הביל"ויים עבור 
            המשטרה בסך 500,000 ₪.

            תקציב מבוקש:  500,000 ₪.

            מקורות מימון:      קרנות הרשות:            500,000 ₪ 


סעיף 17      הגדלת תב"ר 1262 התקנת עמדות טעינה בסך 875,120 ₪.

            תקציב קיים:  629,640 ₪.

            מקורות מימון:      קרנות הרשות:            263,924 ₪ 
                              משרד האנרגיה:            365,716 ₪ 
                              סה"כ:                        629,640 ₪ 

            תקציב מבוקש:  1,504,760 ₪.

            מקורות מימון:      קרנות הרשות:            1,139,044 ₪ 
                              משרד האנרגיה:            365,716    ₪ 
                              סה"כ:                        1,504,760 ₪


סעיף 18      הגדלת תב"ר 1086 איטום במוסדות חינוך ומבנה ציבור 
בסך 250,000 ₪.

תקציב קיים:  250,000 ₪ 

מקורות מימון:      קרנות הרשות:            250,000 ₪ 

תקציב מבוקש:  500,000 ₪.

מקורות מימון:      קרנות הרשות:            500,000 ₪ 

סעיף 19      הגדלת תב"ר 1218 מקווה טהרה לגברים בגוש 5913 חלקה 19 בסך 
            300,000 ₪.

            תקציב קיים:  1,041,000 ₪.

            מקורות מימון:      קרנות הרשות:            1,041,000 ₪ 

            תקציב מבוקש:  1,341,000 ₪.

            מקורות מימון:      קרנות הרשות:            1,341,000 ₪ 


סעיף 20      דיון בדו"ח רבעוני לשנת 2020 לתקופה: רבעון 1, שנת 2020.

   


סעיף 21      דיון בדו"חות כספיים של מרכז "אופק" ליום 31/12/2019.סעיף 22       אישור הסכם לקידום תכנון בגדרה שבין "דירה להשכיר" – החברה
             הממשלתית לדיור ולהשכרה בע"מ ולמועצה המקומית גדרה.