צן מיסים 2018

מועצה מקומית גדרה

צו מיסים לשנת הכספים 2018

 מתוקף סמכותה של המועצה מחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג  1992, מוטלת בזאת ארנונה כללית שתשולם ע"י הבעלים ו/או המחזיקים בנכסים לשנת 2018 (מיום 1.1.2018 עד ליום 31.12.2018).

 

פרק א'  הגדרות ופרוטים:

1.1. כל תחום שיפוט המועצה המקומית גדרה הינו אזור אחד.

1.2. מ"ר  מטר מרובע וגם / או חלק ממנו.

1.3. שטח הבניין המשמש למגורים פירושו, כל השטח הבנוי ברוטו כולל (כולל את כל מרכיבי השטח).

1.4. שטח מבנה שאינו משמש למגורים:

השטח הבנוי של המבנה ע"פ מידות הפנים וחוץ של המבנה לרבות חדרי כניסה, פרוזדורים, הול , שירותים, סככות, יציע, מרתפים, מקלטים, מרפסות וכל שטח מקורה אחר וכולל את הקרקע הצמודה לבניין עד שטח של 50 מ"ר. יתרת שטח הקרקע תחוייב לפי תעריף קרקע תפוסה.

 

1.5. סיווג נכסים: 

1.5.1. מבני מגורים לרבות בתי אבות.

1.5.2. משרדים, שרותים ומסחר  לרבות מתקני חשמל, תחנות אוטובוס, מסעדות, בתי קולנוע, תחנות דלק, חנויות, רשתות שיווק, דוכנים, מרכולים ובתי מרקחת, למעט בנקים וחברות ביטוח.

1.5.3. בנקים  כהגדרת מוסד בסעיף 1 לחוק בנק ישראל (תשי"ד 1954), מבנים המוחזקים ע"י בנק או תאגיד, בשיטתו ו/או מטעמו וכל סוגי המבנים המשמשים לצורכי בנק, לרבות חברות ביטוח.

1.5.4. תעשיה  לרבות מפעלי בנייה ומחצבות.

1.5.5. מבנה חקלאי  מבנה של קבע הנמצא על אדמה חקלאית ומשמש לצרכי חקלאות למעט מבנה ששטחו עולה על 500 מ"ר ולמעט מבנה שהשימוש בו הינו תעשייה.

1.5.6. בתי מלון  לרבות בתי הארחה ואכסניות.

1.5.7. אדמה חקלאית  כשמשמעותה בסעיף העיריות.

1.5.8. קרקע תפוסה  כמשמעותה בסעיף 269 לפקודת העיריות. כל קרקע שאינה חקלאית, שמשתמשים בה ומחזיקים אותה לא יחד עם בניין.

1.5.9. נכסים אחרים  סוגי נכסים שאינם מפורטים לעיל.

 

פרק ב' - תעריפי חיוב לארנונה הכללית לשנת 2018

מס'

תאור הנכס

סוג הנכס

תעריף שנתי

2018

2.1

מבני מגורים:

2.1.1

מבני מגורים

100

42.57 ש"ח למ"ר

2.1.2

בתי אבות

350

42.57 ש"ח למ"ר

2.2

משרדים שירותים ומסחר:

2.2.1

משרדים שירותים ומסחר

300

107.68 ש"ח למ"ר

2.2.2

תחנת דלק

310

227.69 ש"ח למ"ר

2.3

בנקים וחברות ביטוח

330

862.98 ש"ח למ"ר

2.4

בתי מלון

390

145.67 ש"ח למ"ר

2.5

תעשיה

440

77.85 ש"ח למ"ר

2.6

מלאכה

400

57.72   ש"ח למ"ר

2.7

אדמה חקלאית:

2.7.1

פרדס

630

0.0344   ש"ח למ"ר

2.7.2

כרם

631

0.0238  ש"ח למ"ר

2.7.3

מטעים

640

0.0344   ש"ח למ"ר

2.7.4

מטע צעיר

641

0.0140   ש"ח למ"ר

2.7.5

שלחין ירקות

650

0.0193   ש"ח למ"ר

2.7.6

פלחה

660

0.0140   ש"ח למ"ר

2.7.7

משתלות, חממות

690

0.0707   ש"ח למ"ר

2.7.8

אדמה חקלאית לא מעובדת (אדמת בור)

695

0.2824 ש"ח למ"ר

2.8

קרקע תפוסה

700

10.50    ש"ח למ"ר

2.8.1

קרקע תפוסה לאירועים

701

13.20   ש"ח למ"ר

2.9

מבנה חקלאי

610

45.78   ש"ח למ"ר

3.0

נכסים אחרים

250

69.82   ש"ח למ"ר

5.0

חניונים:

5.1

חניון מקורה בתשלום

900

33.00   ש"ח למ"ר

5.2

חניון לא מקורה בתשלום

901

13.20   ש"ח למ"ר

 

פרק ג' - מועדים והסדרי תשלומים, הנחות ופטורים:

 

3.1 מועד תשלום:

המועד לתשלום הארנונה יחול ב – 1.1.2018 . לכל תשלום שיעשה לאחר מועד זה, יוספו הפרשי הצמדה כחוק.

 

3.2 הסדרי תשלום:

3.2.1. למשלמים מראש את כל המסים עד 31.1.2018 תינתן הנחה של 1%.

3.2.2. מבלי לפגוע באמור לעיל ולנוחיות התושבים הוחלט לאפשר לשלם את הארנונה בשישה תשלומים צמודי מדד על-פי חוק כדלקמן:

16.1.2018, 16.3.2018, 16.5.2018, 16.7.2018, 16.9.2018, 16.11.2018

להלן ההסדר:

3.2.2.1. "הסדר" זה יאבד את תוקפו אם לא ישולם אחד מתשלומי הארנונה במועדו והמועצה תהיה רשאית לדרוש את מלוא יתרת החיוב השנתי שתחילתו בתאריך 1.1.2018.

3.2.2.2. "הסדר" זה לא יחול באם תידרש המועצה לתת אישור לביצוע פעולה כלשהי במשרדי ספרי האחוזה ו/או היתרי בניה ו/או כל אישור אחר המעיד על גמר חשבון וסילוק חובות. במקרים אלה האזרח ישלם את החיוב במלואו במזומן.

 

3.3 הנחות ופטורים:

 הנחות יינתנו בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה ( הנחה מארנונה ) התשנ"ג 1993.

הנחה למחזיק ראשון של בניין ריק

מחזיק שהוא הבעל הראשון של בניין חדש, ריק – שמיום שהסתיימה בנייתו והוא ראוי לשימוש, אין משתמשים בו במשך תקופה רצופה, כמפורט להלן:-

(א) עד 6 חודשים – הנחה של 100%. ולאחר שהועדה שוכנעה כי יש טעמים המצדיקים אי אכלוס הבניין.

הנחה לבניין ריק אחר

מחזיק של בנין ריק שאין משתמשים בו במשך תקופה מצטברת יהיה זכאי להנחה כמפורט להלן:-

(א) עד 6 חודשים הנחה בשיעור 100%.

(ב) מהחודש ה-7 עד ה-12 הנחה בשיעור 66.66%.

ההנחה תינתן פעם אחת בלבד. כל עוד לא שונתה הבעלות בו.

 

3.4  ערר על קביעת ארנונה כללית:

3.4.1 נישום רשאי להשיג תוך 90 יום מיום קבלת הודעת קבלת התשלום בפני מנהל הארנונה, וזאת מהסיבות הבאות:

א. הנכס אינו מצוי באזור המצוין בהודעת התשלום.

ב. נפלה בהודעת התשלום טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.

ג. אינו מחזיק בנכס כמשמעו בפקודת העיריות

3.4.2 על מנהל הארנונה להשיב להשגה תוך 60 יום מיום קבלת ההשגה.

3.4.3 ניתן לערער תוך 30 יום מיום קבלת התשובה לועדת ערר שליד הרשות המקומית.

3.4.4 על החלטת ועדת הערר ניתן להגיש ערעור תוך 30 יום מיום מסירת ההחלטה לבית המשפט לעניינים מינהלים  שבאזור שיפוטו נמצא תחום הרשות המקומית.

 

בכבוד רב,

יואל גמליאל

ראש המועצה