קבלת קהל ודרכי הגשת בקשה

בימים א'-ה'   8:00-11:00

יום א'  16:00-19:00

טלפון –  08-8595402 | פקס - 08-8597914
לצורך הגשת בקשה לרשיון יש להגיש את המסמכים הבאים:

תכנית העסק בהתאם לתקנות (ראה "הנחיות להגשת תוכניות לניהול העסק").
במידה ועסק מנוהל ע"י חברה יש להגיש אישור רשם החברות ואישור רואה חשבון או עו"ד לגבי מורשה החתימה או מנהל העסק כולל מס; ת.ז וכתובת מגורים.

יש לשלם בעת הגשת הבקשה "אגרת רשיון עסק".
ניתן לקבל פרטים נוספים במחלקה לרישוי עסקים בשעות הקבלה המצוינות לעיל.