הפעלת דוכנים לערב יום העצמאות 2023


הזמנה להציע הצעות להפעלת דוכנים 
לערב יום העצמאות 2023 
עבור המועצה המקומית גדרה 

המועצה המקומית גדרה (להלן: "המועצה") מזמינה בזאת מציעים , להציע הצעות להפעלת דוכנים בערב יום העצמאות החל ב 24/4/2023.  2.      ההצעה עבור הפעלת דוכן לא תפחת מ- 650 ₪ {במילים: "שש מאות וחמישים ₪"} לדוכן שגודלו כ- 2 מטר על כ- 2 מטר ועומקו כ- 80 ס"מ. 

3.      את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפה כשהיא סגורה ונושאת את שם  ההצעה "הצעה להפעלת דוכן לערב יום העצמאות 2023 עבור המועצה המקומית גדרה", במשרדי המועצה, רח' פינס 4 גדרה, לגב' רות רביד – מזכירת וועדות המועצה, ללא סימני זיהוי אחרים עד ליום ראשון ה- 12.3.2023 שעה 12:00. 

4.      המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא. יצוין, כי בכוונת המועצה הינה להפעיל 22 דוכנים בסך הכל, אלא אם כן תתקבל החלטה אחרת על ידי המועצה. במידה ותתקבל החלטה להוסיף דוכנים, תודיע המועצה לזכיינים על פי הזמנה זו, ובחירת הדוכנים הנוספים יהיו בהתאם לסדר ההצעות שיאושרו על פי הזמנה זו (ההצעות הגבוהות יותר יהיו בקדימות). 

יואל גמליאל