פתיחת תפריט ניידים\

מחלקת רישוי עסקים

קבלת קהל ודרכי הגשת בקשה

בימים א'-ה'   8:00-11:00

יום א'  16:00-19:00

טלפון –  08-8595402 | פקס - 08-8597914
קראו עוד

רשיון לניהול עסק מהו?

על פי חוק רישוי תשכ"ח – 1968, כל עסק המוגדר כטעון רישוי, חייב ברשיון לפתיחתו וניהולו. רישיון לניהול עסק הינו האישור הניתן ע"י הרשות המקומית לבעלים של העסק הנדון לפתיחתו וניהולו, בהתאם לתנאים ולתקנות הקיימים מכח חוק רישוי עסקים, התקנות והצווים הנלווים אליו. יש לקבל את הסכמת ואישור גורמים ומתן הסכמתם מותנית בביצוע דרישות והתאמת העסק המבוקש לתקנות.
קראו עוד

מדוע חייבים ברשיון לניהול עסק:

קיימות תוכניות בנין עיר שונות לאזורים השונים בישוב, התוכניות מגדירות את יעודם של האזורים (מגורים, תעשיה, מלאכה, מסחר וכד;). 
קראו עוד

מטרות חוק רישוי עסקים:


איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים.
בטיחות הנמצאים בעסק או בסביבתו.
מניעת העברת מחלות מבעלי חיים וזיהום מקורות מים.
שמירה על בריאות הציבור וקיום תנאי תברואה.
קיום דיני תכנון ובניה ושרותי הכבאות.

מחלקת רישוי עסקים – תחומי אחריות:


פיקוח בעסקים טעוני רישוי בהיבט תברואי הכולל בדיקת קיום התנאים הנלווים לרשיון.

גורמי רישוי המעורבים בתהליך הרישוי:

ועדה מרחבית לתכנון ובניה זמורה

משרד הבריאות – בהתאם לצורך.

גורמים עירוניים:

מחלקת הנדסה בנושא: יעוד האזור והמבנה, והתאמת המבנה להיתר הבניה.
תברואן.
הפיקוח העירוני.
המחלקה הוטרינרית.
קראו עוד

הנחיות להגשת תוכנית לניהול עסק.

עפ"י דרישות התקנות לרישוי עסקים, לכל עסק הטעון רישוי, חייבת להיות מוגשת תכנית לניהול עסק ערוכה וחתומה ע"י "בעל מקצוע מוסמך".

התכנית חייבת להיות תואמת למציאות. כל שינוי במציאות מחייב הגשת תכנית חדשה.
התכנית כוללת 5 חלקים והם:
קראו עוד

שינויים בעסק:

עלייך לדעת, כי לא רק בית עסק חדש טעון רשיון עסק לניהולו. כל שינוי בבית העסק קיים כמפורט להלן חייב בהגשת בקשה חדשה:
קראו עוד

הגשת בקשה לרשיון:


את הבקשה לרשיון מגישים במשרדי המחלקה לרישוי עסקים ברח ירוחם 1.